Chi hội nghệ sĩ Múa tỉnh Gia Lai

0
132

Tháng 12 – 2020, Chi hội Múa Việt Nam Tỉnh Gia Lai được thành lập, Chi hội là đơn vị cơ sở của Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, là thành viên, hội viên tập thể của Hội VH-NT tỉnh Gia Lai. Tổng số hội viên hiện nay có 14 người: 1 nghệ sĩ nhân dân, 2 Nghệ sĩ Ưu tú, 4 biên đạo múa, 4 huấn luyện múa và 3 sân khấu biểu diễn. Ban Chấp hành Chi hội gồm gồm 3 thành viên:

  1.  NSUT Đặng Công  Hưng – Chi hội Trưởng 
  2.  Thạc sĩ Măng Linh Nga  – Chi hội phó
  3.  Biên Đạo Múa: Lê Hoài Liễu – Ủy viên  

Đặc điểm của các nghệ sĩ Múa mặc dù tuổi đời, tuổi nghề và hoàn cảnh cuộc sống khác nhau,nhưng tất cả các nghệ sĩ múa đều có một điểm chung là, yêu và đam mê, sáng tạo nghệ thuật Múa. Trong những năm gần đây được sự quan tâm chỉ đạo và động viên về nhiều mặt của Hội Nghệ Sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và các cấp lãnh đạo của tỉnh, cũng như sự động viên cổ vũ của công chúng yêu Múa trong và ngoài tỉnh.. Nhìn chung, các hội viên đều nỗ lực phấn đấu, đã và đang có nhiều cống hiến cho Múa ở địa phương, dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Sáng tác, biểu diễn,đào tạo. Đặc biệt giúp đỡ phong trào nghệ thuật quần chúng của địa phương,tham gia,làm giám khảo, tư vấn nghệ thuật cho nhiều chương trình,sự kiện nghệ thuật. Đạo diễn và dàn dựng  cho nhiều cuộc hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện trọng đại của tỉnh, các sở ban nghành đều có sự  đóng  góp tích cực của các hội viên chuyên ngành Múa đạt  chất lượng cao, có ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu phục  vụ chính trị ở địa phương cũng như  đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng trong và ngoài tỉnh. 

Trong những năm gần đây, Tập thể Chi hội Múa Gia Lai luôn gắn kết, đồng lòng phát huy sức mạnh tập thể. Ngoài sự nỗ lực và tài năng của mỗi cá nhân  phấn  đấu vươn lên của mỗi hội viên là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các  sở ban ngành , Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội VHNT Gia Lai.Tất cả  Mọi sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ ấy, đều dựa trên cơ sơ nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Múa trong sự  nghiệp “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Phát huy tinh thần ,tự chủ, tự giác, phấn đấu xây dựng Chi hội múa thành tổ chức vững mạnh, đoàn kết, có thêm nhiều thành tích trên các lĩnh vực chuyên môn, Biên đạo, Biểu diễn và Đào tạo.

Hướng đến xây dựng mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động chi hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn học nghệ thuật ở địa phương và toàn ngành. liên kết giữa chi Hội tỉnh với các Hội trong khu vực  Miền trung, Tây nguyên và toàn quốc trong việc phổ biến tác phẩm đưa ngành Múa tỉnh nhà phát triển nhiều mặt, bên cạnh đó tiếp tục phát triển và giới thiệu những cá nhân đáp ứng các tiêu chí theo Điều lệ Hội, đề nghị Trung ương hội xem xét, kết nạp và tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn do Hội VHNT Gia Lai và  HNSM Việt Nam tổ chức.Ngoài ra để chuẩn bị tốt cho nhiều sự kiện trong  năm 2023-2024 Chi hội cũng đã vạch ra nhiều phương án  cho những hoạt động sắp tới, nhằm kết nối nghệ thuật múa  đến với công chúng tỉnh nhà.